Đổi mới mô hình tiếp thị để
nắm bắt thế giới.
Ứng dụng di
động
Android, iOS
WEB
Tích hợp lai
Tích hợp hệ thống (SI)
Thương mại điện tử
AR
Ánh xạ hình ảnh ngoại tuyến sang
Thông tin trực tuyến
BIG_DATA
Cung cấp bảng điều khiển tùy chỉnh và
dữ liệu lớn
Company
Đổi mới mô hình tiếp thị để
nắm bắt thế giới.
MOBILE APP, WEB, AR, BIG DATA
Company
BUSINESS
MOBILE APP
AR
WEB
BIG DATA
MOBILE APP
AR
WEB
BIG DATA
TECHNIQUE
HISTORY
2019
2018
2017